Patrick van der Ploeg, CEO

"In de visie van Humares is het in een tijdperk van economische turbulentie en toenemende globalisering noodzakelijk
om de perspectieven voor de arbeidsmarkt vanuit een wereldbeeld te bezien."

Humares voorziet in wereldbanen

Het traditionele uitzenden, waarbij lokaal personeel geplaatst wordt op de lokale arbeidsmarkt, zal altijd blijven voorzien in een behoefte. De lokale arbeidsmarkt zal in veel landen echter geen structurele oplossing kunnen bieden voor het tekort aan talent dat er bestaat. Tegelijkertijd zijn er plaatsen in de wereld waar wel voldoende talent voorhanden is. Dit leidt ertoe dat de 'war for talent' zich steeds meer op de internationale arbeidsmarkt gaat afspelen.

Arbeidsmarktintermediairs zullen op deze markt opereren vanuit een duidelijke visie en een goed inzicht in de ontwikkelingen. Vanuit deze basis bieden zij structurele oplossingen voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Humares wil zich als multispecialist profileren in de door haar geselecteerde specialismen op deze krappe en steeds internationaler wordende arbeidsmarkt. Wij willen een rol vervullen in de opleiding van nieuwe werknemers voor deze specialismen en zullen steeds creatieve oplossingen blijven bieden om aan de (toekomstige) vraag te voldoen. Hierdoor zal Humares ook in de toekomst haar opdrachtgevers blijvend van talent voorzien en kan zij ook de volgende generatie aan een wereldbaan kan helpen

Dienstverleningsmodellen

Voor het werven van internationaal personeel is een uitgebreid internationaal netwerk aan (wervings)kantoren noodzakelijk. Tegelijkertijd vergt het een aparte organisatie om personeel te begeleiden naar een baan en een sociaal leven in een ander land, met een eigen taal, cultuur en eigen normen en waarden. Humares heeft al een jarenlange ervaring op dit gebied en zal deze ervaring de komende jaren verder uitbouwen: 'International Distance Matching'

Daarnaast wil Humares de instroom van personeel al aan de bron organiseren. Daar waar de arbeidsmarkt onvoldoende instroom oplevert, zal Humares samenwerking zoeken met scholen en diverse instanties om de instroom te vergroten: het 'leerlingenconcept'.

Ten slotte blijft Humares het traditionele 'local for local' uitzenden inzetten waar mogelijk.

Patrick van der Ploeg, CEO

Patrick van der Ploeg